Polityka prywatności
PROMOBIL FLEET SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Mając na uwadze, iż nadrzędnym celem Promobil Fleet Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu jest poszanowanie prywatności osób korzystających z jej usług oraz w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: „RODO”), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Promobil Fleet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przedstawia następujące informacje o sposobie i celu, w jakim przetwarza Pani/Pana dane osobowe (dalej: „dane osobowe”), a także o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z ochroną danych, w zakresie w jakim dane te pozyskiwane pod adresem URL http://autonaabonament.promobilfleet.pl, dalej zwanej „Platformą” lub „Serwisem”.
I.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I JEGO DANE KONTAKTOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Promobil Fleet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Bystra 7, 61-366 Poznań, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000319546, NIP: 7822459797, REGON: 301028161 (zwana dalej: „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się na adres poczty elektronicznej: rodo@promobilfleet.pl lub listownie: ul. Bystra 7, 61-366 Poznań.
II.
KATEGORIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może przetwarzać w szczególności dane osobowe następujących podmiotów:
 • osób mających zamiar skorzystać z usług Administratora za pośrednictwem Platformy, jak również ich pełnomocników lub reprezentantów,
 • w razie klientów stanowiących osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – osób uprawnionych do reprezentacji ww. klientów, ich pracowników lub innych osób działających w ich imieniu lub na ich rzecz,
 • dostawców usług będących osobami fizycznymi oraz ich pracownikami,
 • osób pozostających w stałej lub epizodycznej współpracy z Administratorem przy świadczeniu usług przez Administratora.
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w następujących kategoriach:
 • dane mające na celu potwierdzenie tożsamości, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL,
 • dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania,
 • dane identyfikacji podatkowej (NIP),
 • dane dotyczące sytuacji materialnej, zarobkowej i finansowej – jeżeli zachodzi potrzeba przetwarzania ww. danych z punktu widzenia świadczonych usług,
 • dane dotyczące działalności zawodowej lub gospodarczej,
 • dane dotyczące stanu cywilnego – jeżeli zachodzi potrzeba przetwarzania ww. danych z punktu widzenia świadczonych usług.
Administrator oświadcza, że może przetwarzać także inne kategorie danych osobowych poza zakresem ww. katalogu, o ile ich przetwarzanie wynika z celów określonych w pkt III.
III.
CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:
 • podjęcia przez Administratora czynności i działań na Pani/Pana żądanie zgłoszone przed zawarciem umowy najmu, w tym rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy najmu (m.in. w zakresie oszacowania ryzyka dla Administratora w ramach umowy najmu) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO;
 • świadczenia drogą elektroniczną usług, na zasadach opisanych w Regulaminie Serwisu – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem umowy i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej umowy z Administratorem, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane Administratorowi, np. w ramach umowy najmu, w zależności od okoliczności - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • wykonywania przez Administratora działalności gospodarczej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie klienta przed lub w związku z zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu weryfikacji zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego, oceny sytuacji majątkowej, stanu zadłużenia oraz informacji o charakterze gospodarczym – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • weryfikacji tożsamości klientów i osób ich reprezentujących, wypełniania obowiązków związanych z monitorowaniem terminowości spłat należności oraz zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwie Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO;
 • statystycznym, analiz i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 lit. f) RODO;
 • w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji– na podstawie wymogów przedkontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów Administratora, w zależności od przedmiotu zapytania oraz w celu obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celach archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi lub zgodności działania Administratora z przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, w tym roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą (m.in. windykacja, egzekucja wierzytelności), a także zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i prawnego przedsiębiorstwa Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • spełnienia spoczywających na Administratorze wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak m.in. udzielenie odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie umocowany organ publiczny lub sądowy, wykonywania obowiązków zgodnie z ustawodawstwem podatkowym oraz ustawodawstwem w przedmiocie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, w tym wypełnianiu obowiązków instytucji obowiązanej wynikających z w/w ustawy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO;
 • marketingu własnych produktów lub usług (marketing bezpośredni), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Nadto przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody, udzielonej w określonych celach, w tym m.in.:
 1. podjęcia przez Administratora czynności i działań na Pani/Pana żądanie zgłoszone przed zawarciem umowy najmu, w tym rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy najmu (m.in. w zakresie oszacowania ryzyka dla Administratora w ramach umowy najmu) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO;
Administrator oświadcza, że może przetwarzać także inne kategorie danych osobowych poza zakresem ww. katalogu, o ile ich przetwarzanie wynika z celów określonych w pkt III.
IV.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, pracodawcy, strony umowy zawartej z Administratorem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z publicznych baz, rejestrów i ewidencji: PESEL, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON, rejestru podatników VAT. Te źródła dotyczą m.in. danych takich jak dane identyfikujące klienta (imię i nazwisko, PESEL, itp.), dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail), numer rachunku bankowego, dane dotyczące istniejących zobowiązań, stan cywilny, a w przypadku udzielenia pełnomocnictwa inne dane ujawnione w dokumencie pełnomocnictwa.
V.
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.Dane osobowe są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:
 • upoważnionym pracownikom Administratora oraz innym osobom działającym z upoważnienia Administratora;
 • podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na zlecenie Administratora i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora oraz pod warunkiem zachowania poufności, w tym tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej, czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa (do grona podmiotów realizujących działania w imieniu i na rzecz Administratora zaliczają się podmioty świadczące usługi, w szczególności z zakresu działalności informatycznej, prawnej, audytorskiej, pośredników, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, przedstawicieli handlowych, komisy samochodowe, zarządców placów, na których przechowywane są przedmioty umów, ubezpieczycieli, firmy consultingowe, wierzycieli dochodzących należności z tytułu popełnionych zdarzeń z wykorzystaniem przedmiotu umowy zawartej z klientem, rzeczoznawców, gwarantów odkupu przedmiotów umów, operatorów pocztowych i firmy kurierskie, uprawnione przez Administratora firmy wspierające rejestrację pojazdów i monitorowanie ich stanu technicznego, firmy świadczące usługi archiwizacyjne lub niszczenia dokumentów, itd.),
 • urzędom skarbowym,
 • zakładom ubezpieczeń,
 • innym instytucjom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną lub gdy obowiązek przekazania w/w danych przez Administratora wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
VI.
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Co do zasady Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednakże Administrator może zlecać wykonanie określonych usług informatycznych usługodawcom mającym siedzibę w państwie trzecim w rozumieniu RODO. W takiej sytuacji dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W takim przypadku może Pan/Pani zażądać od Administratora dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.
VII.
OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE (PRZETWARZANE)

Pani/Pana dane będą przechowywane (przetwarzane) przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w pkt. III niniejszej Polityki, tj.:
 • dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą Pani/Pana konta na Platformie będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w Serwisie. W przypadku braku aktywności Pani/Pana na koncie dane będą przetwarzane przez 3 lat od dnia ostatniego logowania na Platformie. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora;
 • w zakresie działań podjętych na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy z Administratorem – przez czas niezbędny do podjęcia decyzji w przedmiocie złożonego wniosku o zawarcie umowy najmu, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy najmu, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty podjęcia przez Administratora negatywnej decyzji albo wygaśnięcia ważności pozytywnej decyzji o udzielenie finansowania w formie najmu;
 • w zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy najmu – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, nie dłużej jednak niż okres ich przedawnienia;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;
 • w zakresie przetwarzania danych realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Panią/Pana żądanie;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
VIII.
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Administrator może przetwarzać w szczególności dane osobowe następujących podmiotów:
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia na warunkach wynikających z RODO;
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub zgoda – przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym RODO, przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IX.
AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
X.
OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA DANYCH OSOBOWYCH I SKUTKI ICH NIEPODANIA

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu wykonania żądanych czynności przed lub w trakcie obowiązywania umowy lub zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem wykonania żądanych czynności przed lub w trakcie obowiązywania umowy lub zawarcia i realizacji umowy z Administratorem. W przypadku niepodania niezbędnych danych osobowych Administrator nie będzie mógł zrealizować żądanych czynności lub zawrzeć i zrealizować umowy z Panią/Panem.
XI.
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 • Administrator, gromadzi wybrane informacje za pomocą środków automatycznych tzw. plików cookies lub innych podobnych technologii.
 • Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które to dane przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerze) i przesyłane przez strony internetowe. Narzędzia te służą dostosowaniu wyświetlanej strony internetowej do urządzenia używanego przez użytkownika, jego preferencji/oczekiwań.
 • Platforma korzysta z następujących kategorii cookies i technologii:
  • Cookies stałe (persistent cookies) – rodzaj cookies przechowywany w przeglądarce urządzenia użytkownika Platformy i wykorzystywany zawsze, gdy użytkownik odwiedza Platformę, pomagają zapamiętywać ustawienia i preferencje użytkownika Platformy.
  • Cookies tymczasowe (session cookies) – rodzaj cookies, które pozostają w archiwum cookies w przeglądarce użytkownika Platformy do czasu, gdy nie opuści Platformy. Informacje, które Administrator otrzymujedzięki wykorzystywaniu tego rodzaju cookies pomagają jemu analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po Platformie.
  • Cookies reklamowe –rodzaj cookies, który pomaga Administratorowi dostarczać użytkownikom Platformy odpowiednie reklamy oraz umożliwia badanie efektywności kampanii marketingowych reklamodawców poprzez analizowanie tego, w jaki sposób użytkownik Platformy reaguje na kierowaną do niego reklamę.
 • Administrator za pośrednictwem Platformy wykorzystuje także sygnalizatory www (ang. web beacons), które stanowią małe elementy graficzne (zwane także jako „piksele śledzące” albo „czyste GIF-y”), które są używane razem z plikami cookies do identyfikacji użytkowników Platformy i ich zachowania.Platforma może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji, w tym stron lub aplikacji partnerów biznesowych Administratora.
 • Użytkownik Platformy może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies.
 • Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce, z której korzysta użytkownik Platformy może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Platformy.
 • Informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych znajdują się poniżej.
 • Informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w zakresie urządzeń mobilnych, znajdują się na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych (urządzenia z systemem iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry).
 • Więcej informacji na temat plików cookie i innych technologii śledzenia, w tym tego, jak je wyłączyć, znajduje się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/
XII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej Polityki. Zaktualizowana wersja Polityki będzie każdorazowo dostępna pod adresem URL http://autonaabonament.promobilfleet.pl/polityka-prywatnosci.