REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ AUTOBENEFIT
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 • Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania i korzystania z platformy internetowej AUTOBENEFIT dostępnej po adresem http://autonaabonament.promobilfleet.pl (dalej „Platforma” / „Serwis”) oraz świadczenia i korzystania z Usług Platformy. Regulamin określa nadto prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności ProMobil Fleet sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Platformę.
 • Właścicielem Platformy jest ProMobil Fleet Sp. z o.o. z siedzibą przy Bystrej 7, 61-366 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000319546, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7822459797, REGON 301028161.
 • Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, pod adresem URL http://autonaabonament.promobilfleet.pl/regulamin-serwisu , gdzie Usługobiorca może go w każdym czasie przeglądać, odtworzyć i utrwalić.
 • W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.). Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 • Założenie konta w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 • Platforma ma charakter programu zamkniętego, a prezentowana za jej pośrednictwem oferta jest dostępna dla wybranej grupy odbiorców – Pracowników w rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane w Serwisie. W/w promocje nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
§ 2. DEFINICJE.

 • Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  • Adres poczty elektronicznej: oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail).
  • Dane Osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Platformy.
  • Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, niezbędny do dokonania autoryzacji Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie lub poprzez zmianę dotychczasowego hasła.
  • Klient: przedsiębiorca, który jest stroną obowiązującej umowy najmu lub leasingu z Usługodawcą (jako leasingodawcą/wynajmującym).
  • Konto: konto Usługobiorcy w Serwisie.
  • Platforma/Serwis: Platformę internetową dla produktu finansowania samochodów w formie najmu dla Pracowników, należącą do Usługodawcy.
  • Pracownik/Usługobiorca – osoba fizyczna zatrudniona przez Klienta na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym prowadząca na własny rachunek 1-osobową działalność gospodarczą (samozatrudniona).
  • Regulamin: niniejszy Regulamin korzystania z Platformy internetowej dostępny pod adresem http://autonaabonament.promobilfleet.pl/regulamin-serwisu.
  • Umowa: umowa najmu pojazdu zawarta pomiędzy Usługobiorcą jako najemcą oraz Usługodawcą jako wynajmującym, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie wcześniej niż po podjęciu przez Usługodawcę pozytywnej decyzji o finansowaniu, na podstawie procedur obowiązujących u Usługodawcy.
  • RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 10.
  • Usługi: usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Platformy, do których należą w szczególności założenie oraz prowadzenie Konta Usługobiorcy, umożliwienie bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz otrzymywanie informacji handlowych o produktach i usługach świadczonych przez Usługodawcę.
  • Usługodawca: ProMobil Fleet Sp. z o.o. z siedzibą przy Bystrej 7, 61-366 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000319546, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7822459797, REGON 301028161.
  • UŚUDE: Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).
§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE.

 • Usługobiorca powinien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Platformy:
  • posiadać komputer osobisty (PC) lub inne urządzenie elektroniczne z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron WWW i akceptującym pliki cookies,
  • posiadać aktywny dostęp do sieci Internet,
  • posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail)
 • Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Platformy w komputerze Usługobiorca zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. „cookies”. Więcej informacji na temat plików „cookies” można znaleźć w „Polityce prywatności” dostępnej za pośrednictwem Platformy.
 • Sprzęt techniczny oraz oprogramowanie potrzebne do korzystania z Platformy jest nabywane i utrzymywane na koszt Usługobiorcy.
 • Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Usługobiorcę odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.
 • Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie. Więcej informacji w zakresie korzystania z plików cookies lub innych technologii internetowych znajduje się w Polityce Prywatności.
§ 2. DEFINICJE.

 • Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca informuje, że po zawarciu Umowy Usługobiorca będzie zostać obciążony opłatami na podstawie Umowy.
 • Z dostępu do Platformy może korzystać wyłącznie Usługobiorca.
 • Usługobiorca może korzystać z Platformy wyłącznie we własnym imieniu i na własny rachunek.
 • Usługobiorca zobowiązuje się nie przekazywać żadnym osobom trzecim dostępu do utworzonego Konta w Serwisie.
 • Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca może świadczyć Usługi oraz prowadzić inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym, w tym Platforma zawiera informacje dotyczące pojazdów, które mogą być przedmiotem finansowania w formie najmu na mocy Umowy zawartej pomiędzy Usługobiorcą jako najemcą a Usługodawcą jako wynajmującym.
 • Usługodawca zastrzega, iż prezentowane za pośrednictwem Platformy warunki najmu oraz materiały dotyczące poszczególnych pojazdów mają charakter jedynie informacyjny, poglądowy - nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a nadto nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Wiążące ustalenie warunków najmu, specyfikacji pojazdu następuje w Umowie. Proces weryfikacji dostępności poszczególnych pojazdów odbywa się po wysłaniu formularza kontaktowego.
 • Za pośrednictwem Platformy Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  • prezentacja pojazdów wraz z danymi technicznymi i przykładowymi zdjęciami
  • prezentacja przykładowych warunków finansowych (ofert najmu) w zakresie finansowania prezentowanych pojazdów dla Usługobiorca;
  • możliwość wysłania przez Usługobiorcę za pośrednictwem Platformy wniosku (formularza) o rezerwację pojazdu w ramach wybranej za pośrednictwem Platformy konfiguracji, w odpowiedzi na który to wniosek, Usługobiorca otrzyma elektroniczną wersję propozycji finansowania wybranego pojazdu w formie najmu.
  • udostępnienie formularza kontaktowego umożliwiającego Pracownikowi kontakt z Wynajmującym w celu uzyskania materiałów dotyczących warunków finansowych najmu (ofert najmu pojazdów) oraz szczegółowych informacji dotyczących pojazdów, w tym zaprezentowania informacji handlowej dotyczącej produktów oraz usług oferowanych przez Usługodawcę.
 • Rozpoczęcie świadczenia Usług i zawarcie umowy o świadczenie Usług o treści określonej Regulaminem następuje z chwilą faktycznego skorzystania z tych Usług przez Usługobiorcę oraz zaakceptowania treści Regulaminu
 • Zakończenie świadczenia Usług i zawartej umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą wykonania Usługi - otrzymania przez Usługobiorcę danych, o które wnioskował lub opuszczenia Serwisu.
 • Usługodawca może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w świadczonych Usługach bez konieczności informowania o tym Usługobiorcy.
 • Usługodawca może dodawać kolejne usługi dla Usługobiorców bez konieczności informowania o tym fakcie Usługobiorcy.
 • Korzystanie z pewnych części Platformy może być uzależnione od konieczności podania Danych Osobowych przez Usługobiorcę poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego za pośrednictwem Platformy.
 • Usługobiorca podając Dane Osobowe za pośrednictwem Platformy oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 • Usługobiorca może również wyrazić dodatkowe zgody na przetwarzanie podanych przez niego Danych Osobowych w celu realizacji w przyszłości działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem wybranych kanałów komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę. Wyrażenie przez Usługobiorcę ww. zgód na przetwarzanie jego Danych Osobowych w celu realizacji w/w działań jest dobrowolne i nie jest niezbędne do świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 • W wyniku skorzystania przez Usługobiorcę z Platformy i Usług nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek Umowy, ani innej umowy zobowiązującej. Prezentowane do finansowania w formie najmu pojazdy czy warunki cenowe nie są wiążące, mają charakter jedynie informacyjny, poglądowy.
§ 5. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 • Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu jest prawidłowe wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://autonaabonament.promobilfleet.pl/register (dalej „Formularz Rejestracyjny”) i założenia konta w Serwisie (dalej :„Konto”).
 • Prawidłowe wypełnienie Formularza do rejestracji Konta w Serwisie polega na podaniu adresu poczty elektronicznej oraz ustawieniu Hasła.
 • Usługobiorca wypełniając i wysyłając Formularz Rejestracyjny oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • jest pełnoletni oraz uprawniony do korzystania z Platformy,
  • zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 • Usługodawca, po uzupełnieniu powyższych danych tworzy Konto dla Usługobiorcy.
 • Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej
 • Adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w formularzu rezerwacji samochodu będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 • Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że to sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 • Rejestracja Konta w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna – i jest dostępna wyłącznie dla Usługobiorców, którzy posiadają status Pracownika w rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Po zarejestrowaniu Konta każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.
§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, USŁUGOBIORCY

 • Z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu ,
  • modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu,
  • odmowy świadczenia Usług jeśli Usługobiorca narusza Regulamin,
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców w oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Platformą, z tytułu których Usługobiorców nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 • Usługobiorca może w każdej chwili zażądać od Usługodawcy usunięcia Konta w Serwisie i w ten sposób anulować korzystanie z Serwisu. Jeśli Usługobiorca usunie Konto, zostaną usunięte również dane związane z tym Kontem. Konto zostanie całkowicie usunięte i nie będzie już mogło być używane w żadnej z podłączonych aplikacji. W celu usunięcia Konta Usługobiorca powinien wysłać wiadomość na adres e-mail: dzial.handlowy@promobilfleet.pl Dział obsługi klienta Usługodawcy odbierze zgłoszenie i wykona je. W przypadku usunięcia Konta dane z Konta zostaną usunięte zgodnie z koncepcją wewnętrznego usuwania danych Usługodawcy.
 • Usunięcie Konta nie prowadzi automatycznie do zakończenia innych usług świadczonych przez Usługodawcę. W przypadku innych usług obowiązują wyłącznie okresy wypowiedzenia zgodnie z odpowiednimi regulaminami/ umowami zawartymi pomiędzy stronami.
§ 7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY I ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  • treści udostępniane przez Usługobiorcę w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  • utratę przez Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Usługobiorca,
  • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
  • podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
  • nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu.
 • Platforma może zawierać odsyłacze hipertekstowe do innych stron internetowych, całkowicie niezależnych od Platformy. Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń czy gwarancji co do dokładności, kompletności czy autentyczności informacji zawartych w takim odsyłaczu hipertekstowym lub innym serwisie WWW, a dostęp do innych serwisów WWW poprzez odsyłacze hipertekstowe z Platformy jest wykorzystywana przez Usługobiorca na jego własne ryzyko.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizowania i wprowadzania zmian w zawartości Platformy bez uprzedzenia.
 • Umieszczenie odnośnika do Platformy wymaga pisemnej zgody Usługodawcy. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: dzial.handlowy@promobilfleet.pl.
 • Usługodawca zastrzega, iż materiały zamieszczane na Platformie nie stanowią porad ani rekomendacji, w oparciu wyłącznie o które można podejmować jakiekolwiek decyzje.
§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem Danych Osobowych Usługobiorcy jest ProMobil Fleet Sp. z o.o. z siedzibą przy Bystrej 7, 61-366 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000319546, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7822459797, REGON 301028161.
 • Kontakt z Usługodawcą w sprawach dotyczących Danych Osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail rodo@promobilfleet.pl lub pisemnie na adres ProMobil Fleet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Bystra 7, 61-366 Poznań.
 • W związku z udostępnieniem możliwości rejestracji Konta na Platformie Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO.
 • Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy, a także cele i zasady wykorzystywania w Serwisie plików cookies, określa Polityka Prywatności.
§ 9. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 • Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 • W dowolnym momencie Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez złożenie żądania usunięcia swojego Konta zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 4 Regulaminu.
 • Usługobiorca może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.
 • Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy: ProMobil Fleet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bystra 7, 61-366 Poznań lub mailowo na adres: reklamacje@promobilfleet.pl
 • Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Usługobiorcy, w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  • powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że doszło do założenia Konta przez inną osobę aniżeli Usługobiorca, założenie Konta jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  • umieszczania w Koncie przez Usługobiorcę treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  • wykorzystywania przez Usługobiorcę Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,
  • usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta,
  • otrzymania przez Usługodawcę od Klienta informacji, iż Usługobiorca utracił status Pracownika Klienta.
 • O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę - Usługodawca poinformuje Usługobiorcę najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcę, w tym usunięcia Konta Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.
§ 10. ZMIANA REGULAMINU. REKLAMACJE

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie http://autonaabonament.promobilfleet.pl/regulamin-serwisu. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
 • Usługobiorcy, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z § 9 Regulaminu.
 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących Usług świadczonych przez Usługodawcę, Usługobiorca może złożyć reklamację (dalej „Reklamacja”).
 • Reklamacja może zostać złożona przez Usługobiorcę przesyłką pocztową na adres: ProMobil Fleet Spółka z ograniczoną, ul. Bystra 7, 61-366 Poznań albo elektronicznie – poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: reklamacje@promobilfleet.pl
 • Reklamacja powinna być zgłoszona najszybciej jak to możliwe, po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia Reklamacji.
 • Reklamacja powinna zawierać:
  • dane pozwalające w sposób jednoznaczny zidentyfikować Usługobiorcę;
  • określenie przedmiotu Reklamacji poprzez wskazanie zastrzeżeń zgłaszanych przez Usługobiorcę w odniesieniu do Usług;
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających Reklamację;
  • żądanie Usługobiorcy skierowane do Usługodawcy, a w przypadku roszczeń pieniężnych wysokość żądanej kwoty;
  • podpis składającego Reklamację w przypadku Reklamacji składanych w formie pisemnej.
 • Usługodawca może potwierdzić wpływ Reklamacji wysyłając do Usługobiorcy wiadomość SMS lub wysyłając zwrotną wiadomość pocztą elektroniczną.
 • Proces rozpatrywania Reklamacji rozpoczyna się bezzwłocznie po jej otrzymaniu i uważa się za zakończony w chwili przekazania Usługobiorcy odpowiedzi na Reklamację.
 • Odpowiedź na Reklamację Usługobiorca przekazywana jest w postaci papierowej na ostatnio podany Usługodawcy przez Usługobiorcę adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na wniosek Usługobiorcy.
 • Z zastrzeżeniem ust. 11 termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę (przekazania lub wysłania odpowiedzi) wynosi najwyżej 30 dni kalendarzowych i liczony jest od daty wpływu Reklamacji do Usługodawcy.
 • W przypadkach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia przed rozpoznaniem sprawy oraz przewidywanym terminie rozpoznania Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę Reklamacji
 • Usługobiorcy przysługuje prawo do odwołania od stanowiska Usługodawcy zawartego w odpowiedzi na Reklamację. W takim przypadku Usługobiorca może:
  • skierować odwołanie bezpośrednio do Usługodawcy w sposób przewidziany dla składania Reklamacji,
  • zgłosić się do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów lub Rzecznika Finansowego (rf.gov.pl),
  • wystąpić z wnioskiem o pozasądowe rozpoznanie sporu przed Rzecznikiem Finansowym, lub
  • wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
 • Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwość skorzystania przez Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (więcej informacji na stronie www.uokik.gov.pl).
 • Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r. poz. 1823) jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).
§ 11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZYMYSŁOWA

 • Wszelkie treści zawarte na Platformie podlegają prawom autorskim.
 • Informacje, teksty, zdjęcia lub grafiki zamieszczone na Platformie mogą być wykorzystywane przez Usługobiorcę wyłącznie dla osobistych, niekomercyjnych celów i nie wolno ich powielać, modyfikować, przesyłać, licencjonować ani publikować w żadnym celu w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 • Żadna część Platformy nie może być wykorzystana w celach komercyjnych bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Usługodawcy.
§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020r.
 • Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu lub mające związek ze świadczeniem Usług będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Do korzystania z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.